Åpenhetsloven

Stortinget har vedtatt den nye åpenhetsloven som skal fremme bedrifters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.

Loven skal sikre åpenhet om leverandørkjeder og pålegger virksomheter å gjennomføre og rapportere om due diligence-vurderinger.

Allmennheten gis tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Frogner Hus selger sine varer gjennom et innkjøpssamarbeid kalt NORES. Dette er en medlemseid innkjøpsorganisasjon for hoteller og restauranter i Norge og Sverige. Vi har valgt medlemskap i NORES blant annet fordi vi anser dem som gode og grundige i arbeidet de gjør med sikte på at alle leverandører skal levere i henhold til lovverket. Her tar vi vare på og sikrer ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeden.

NORES er medlem av FACTLINES. For mer informasjon se Nores | Samfunnsansvar og bekreftelse av leverandørkjedeoppfølging 2023 Factlines bekreftelse – Nores SA 2023

I tillegg til dette er innkjøpsorganisasjonen medlem av Skifts grønne innkjøp, som har en positiv innvirkning på klima, miljø og mennesker, og skaper grønn konkurransekraft.

Videre er Frogner Hus miljøsertifisert av Norsk Fyr i 2023. Se sertifikat her. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, med særlig vekt på små og mellomstore bedrifter. www.miljofyrtarn.no

The Transparency Act

The Storting has adopted the new Transparency Act, which aims to promote companies’ respect for basic human rights and decent working conditions in connection with the production of goods and services.

The act must ensure transparency about supply chains and requires businesses to carry out and report on due diligence assessments.

The general public is given access to information about how businesses handle negative consequences for basic human rights and decent working conditions.

Frogner House sells its goods through a purchasing partnership called NORES. This is a member-owned purchasing organization for hotels and restaurants in Norway and Sweden. We have chosen membership in NORES, among other things, because we consider them to be good and thorough in the work they do aimed at ensuring that all suppliers deliver in accordance with the legislation. Here we take care of and secure responsible business practices in the supply chain.

NORES is a member of FACTLINES. For more information see Nores | Social responsibility and confirmation of supply chain follow-up 2023 Factline’s confirmation – Nores SA 2023

In addition to this, the purchasing organization is a member of Skift’s green procurement, which has a positive impact on climate, environment and people, and creates green competitiveness.

Furthermore, Frogner House is environmentally certified by the Norwegian Lighthouse in 2023. See certificate here. Miljøfyrtårn is a national certification scheme aimed at the private and public sector, with particular emphasis on small and medium-sized enterprises. www.miljofyrtarn.no