Betingelser for reservasjoner hos Frogner House Apartments (FHA)

RESERVASJONER

Antall leiligheter, pris, innsjekk, vask og andre tjenester som skal leveres av Frogner House Apartments, heretter FHA, skal fremgå av bekreftelsen. FHA gjør sitt beste for at spesielle ønsker blir møtt, men kan ikke garantere dette. Beboer må være over 18 år. I helger og helligdager er aldersgrensen 25 år for leie av leilighet av FHA. FHA forbeholder seg retten til å nekte å sjekke inn personer ifølge vårer interne rutiner. Ved innsjekk krever FHA foto-ID samt autorisasjon av kredittkort. Reservasjonen er ikke garantert før kredittkortdetaljer eller bekreftelse fra firma er mottatt. Vi aksepterer ikke kontant betaling.

PRISAVTALENS GYLDIGHET

De avtalte priser er bindende for begge parter. FHA forbeholder seg imidlertid retten til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved økte skatter og avgifter eller andre forhold utenfor FHAs kontroll. FHA skal dokumentere slike tilfeller nøye og kommunisere disse til kunden minimum 1 måned før de implementeres. Ved avbestilling av mer enn 20 % av det reserverte oppholdet, som medfører at opprinnelig rabattperiode ikke opprettholdes, forbeholder FHA seg retten til å justere døgnprisene for hele oppholdet til neste avtalte prisnivå/rabattnivå for leiligheten.

SIKKERHETSAUTORISASJON

Det kreves i visse tilfeller autorisasjon av et kredittkort ved innsjekk. Dette holdes under oppholdet og frigis ved utsjekk, dersom leiligheten er i like god stand som ved innsjekk. FHA frigir beløpet med ved utsjekk når leiligheten er sjekket og godkjent. Tiden før det tilbakebetalte beløpet vises på konto avgjøres av kundens bank.

BETALING

Avtalt beløp betales med kredittkort, bankkort eller bankoverføring senest ved oppholdets start, deretter månedlig på forskudd ved langtidsleie. Bestilling av tilleggstjenester under oppholdet betales ved bestilling. Fakturering skal godkjennes av FHA etter utført kredittsjekk før oppholdets start. Det påløper fakturagebyr. Vi godtar: Visa/Mastercard/Maestro.

AVBESTILLING AV OVERNATTINGSENHETER OG ANDRE VARER OG TJENESTER

Alle avbestillinger og endringer av bestillinger skal meddeles FHA skriftlig for å regnes som gyldige. Egne betingelser vil forekomme ved bestilling via Frogner Houses hjemmeside eller en tredjepart.

Avbestilling og endring av opphold 1-6 døgn:
Avbestilling/endring senere enn 16:00 ankomstdag vil bli belastet i sin helhet med inntil/maksimalt 3 dager. Ved uanmeldt uteblivelse belastes bestiller i sin helhet – 100% av oppholdet.

Avbestilling og endringer av opphold 7-89 døgn:
Avbestilling/endringer senere enn 7 dager før ankomstdag vil bli belastet i sin helhet med inntil/maksimalt 7 dager fra avbestillingsdag. Ved uanmeldt uteblivelse belastes bestiller med inntil 7 dager iht. avtalt pris for hele oppholdet.

For opphold over 90 døgn:
Avbestilling/endringer senere enn 14 dager før ankomstdag vil bli belastet i sin helhet med inntil/maksimalt 14 dager fra ankomstdag. Ved uanmeldt uteblivelse belastes bestiller med inntil 14 dager iht. avtalt pris for hele oppholdet. Egne betingelser for avtalekunder kan forekomme.

BETINGELSER FOR RESERVASJONER

Frogner House Apartments AS (FHA)

DISPONERING AV LEILIGHETENE

  • Bestilte leiligheter garanteres klare for innsjekk kl. 15:00 ankomstdagen, og kan disponeres fram til kl. 11:00 avreisedagen. Leilighetene kan ikke disponeres utover dette tidspunkt med mindre annet er avtalt med FHA. Sen utsjekk belastes kunden med 100 % av gjeldende døgnpris uten forbehold.
  • Fremleie av leieobjektet er ikke tillatt, og leieobjektet skal kun benyttes som bolig. All form for næringsvirksomhet er forbudt.
  • FHA tillater ikke fester i leilighetene, og vektertjenesten har rett til å avvise enhver beboer som bryter dette reglementet.
  • FHA forbeholder seg retten til å nekte adgang eller avslutte leieforholdet uten refusjon av kostnad til enhver gjest/beboer som skaper ordensforstyrrelser. FHA forbeholder seg retten for å ta seg inn i leilighetene dersom det er behov for det under leieforholdet. Naturlige situasjoner vil være: avtalt renhold, rapporterte mangler/vedlikehold fra beboer, dersom det er mistanke om vannlekkasje, brann eller andre skader/vedlikehold. Hver måned er det uannonsert inspeksjonsrunde fra Housekeeping-avdelingen.

ANSVAR FOR SKADE

Kunden står ansvarlig for skade som påføres FHA som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden av beboer. Ved skader eller mangler under opphold eller ved utsjekk utbedres dette av FHA – og kunden vil bli belastet for medgått tid og materielle kostnader. Alle leiligheter er røykfrie, overtredelser vil bli bøtelagt med kr 5000,-. Dyrehold er ikke tillatt i leilighetene med mindre annet er skriftlig avtalt på forhånd med FHA. Brudd på dette vil føre til ekstra kostander for vask. Utvask på opphold under 90 døgn inngår i døgnprisen. Gebyr for ekstra vask kan påløpe dersom det kreves vask utover det som ansees som standard grunnet uaktsom bruk. For opphold over 90 døgn påløper det er utvaskgebyr. Se egen prisliste. Ved utsjekk skal leilighetene overleveres godt vedlikeholdt. Ved uaktsom bruk som krever ekstra rengjøring (evt. rens) blir dette belastet kunden. FHA står ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap av personlige eiendeler under oppholdet. Beboere oppfordres til å tegne innbo-/reiseforsikring, og må selv eventuelt anmelde tyveri eller skader. Beboer er ansvarlig for å forebygge brann både ved bruk av kjøkken og ved å unngå tildekking av panelovner. Ved uaktsomhet som fører til brann eller til utrykning av Brann- og redningsetaten vil kunden bli belastet for kostnadene dette medfører. Beboer plikter å sette seg inn i FHAs branninstrukser.

KLAGER

Klager fra kunde eller beboer skal fremsettes skriftlig overfor FHA så snart som mulig og senest innen avreisedag.

TILGJENGELIGHET

FHA kan i mangel på en leilighetskategori velge, uten ekstra kostnad for kunden, å oppgradere kundens leilighet til en høyere kategori. Når opprinnelig leilighets-kategori blir ledig, plikter beboeren å flytte til opprinnelig bestilt leilighet. I tilfeller av uforutsette hendelser der FHA ikke kan fremskaffe bestilt leilighetstype er FHA forpliktet til å skaffe et likeverdig tilbud innad i bedriften eller i en likeverdig bedrift.

VERNETING

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtale, eller på annet grunnlag, eller mellom beboere og FHA skal så langt som mulig løses i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet vil tvisten bli bragt inn for de alminnelige domstoler. FHA tilbyr fri Wi-Fi til alle våre beboere. Tilbudet er en gratistjeneste som ikke gis rett til reklamasjon.

FORCE MAJEURE

Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll, som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale (for eksempel streik, lockout, brann etc.), gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.